ZAKŁAD SKAWINA

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm
Siedziba firmy i zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 57
32-050 Skawina

ZAKŁAD WILAMOWICE

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm
Zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5
43-330 Wilamowice
E-mail: info@ekowtor.pl

ZAKŁAD WADOWICE

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm

Zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Wałowa 28
34-100 Wadowice

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies.

     Ochrona prywatności użytkowników naszej platformy jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych klientów. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera ona także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Polityka prywatności została przygotowana przez firmę Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 57 32-050 w Skawinie i jest skierowana do klientów korzystających z serwisu ekowtor.pl.

Definicje

 1. Administrator – podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu ekowtor.pl jest Firma Eko-Wtór® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 57 w Skawinie (32-050) o numerze NIP: 937 23 63 991,

 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 4. Serwis ekowtor – strona internetowa eko-wtor.pl zawierająca treść statyczną, posiadająca sekcję kontaktową oraz zapamiętująca preferencje odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań.

 5. Polityka – niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 1 października 2023 r,

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis eko-wtor.pl,

 7. Urządzenie – uznajemy za urządzenie każde elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu Użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu eko-wtor.pl

 8. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe.

Kto jest administratorem danych osobowych?

     Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników serwisu, będących osobami fizycznymi, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Firma Eko-Wtór® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 57  w Skawinie (32-050) będąca administratorem serwisu dostępnego pod adresem: www. eko-wtor.pl.

Jak się skontaktować z administratorem danych osobowych?

     W wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z serwisu eko-wtor.pl można skontaktować się z administratorem za pomocą adresu mailowego: info@ekowtor.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 33 845 72 71 lub korespondencyjnie na wskazany adres: Eko-Wtór® Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 57  Skawina 32-050

Jak pozyskujemy twoje dane osobowe?

     Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wejścia do serwisu pod adresem ekowtor.pl.

Jaki rodzaj twoich danych przetwarzamy?

     Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z wykorzystywaniem plików cookies: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:

 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie:
 1. przepisów prawa telekomunikacyjnego,
 2. przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

     Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy udostępniamy twoje dane osobowe?

     Informacje o naszych Użytkownikach są ważną częścią naszej działalności i nie zajmujemy się sprzedażą danych osobowych naszych Użytkowników innym osobom. Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 • Udostępniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem, którzy na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe,,

 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania,

 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji

Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza eog?

     W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej platformie pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej platformy handlowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics – Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE – USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej – w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

Jak długo przechowujemy/przetwarzamy twoje dane osobowe?

     Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:

 • Będą one niezbędne do wywiązywania się z obowiązków, które wynikają wprost z przepisów prawa,

 • Posłużą do zwalczania nadużyć i oszustw,

 • Wykorzystamy je w celach statystycznych,

 • Potrzebne są do celów archiwizacyjnych.

Twoje dane pozyskane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celach marketingowych będziemy przechowywać do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach prowadzenia działań związanych z marketingiem. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na działania marketingowe Administratora możesz w każdej chwili tego dokonać.

Profile na portalach Facebook, YouTube oraz Gowork.

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, YouTube oraz Gowork. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (np. polubienia, komentarze, identyfikatory internetowe).

 • Dane osobowe takich osób są przetwarzane:
  1. W celu umożliwienia im aktywności na profilach;
  2. W celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
  3. W celach analitycznych i statystycznych;
  4. Ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO), polegający na:
  1. Promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,
  2. W razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook, Youtub oraz Gowork).

Rekrutacja - Oferty pracy.

 • W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania Danych osobowych (np. CV), jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres określony przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art.6 ust.1 lit.a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, stanowiącą przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  1. W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawę prawną stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
  2. W przypadku, gdy preferowaną formą stosunku prawnego jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawę prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych stanowi podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  3. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  4. W celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz ustalenia warunków współpracy – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 litf RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
  5. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawę prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych.

 • W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek służbowych – w celach związanych z nawiązywaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (adrt.6 ust.1 lit.f RODO) polegający na budowaniu bazy kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

  Dane osobowe zbierane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Jakie masz prawa wobec przetwarzania danych osobowych?

     Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw dotyczących ochrony Twojej prywatności. Charakter podejmowanych działań decyduje o zakresie przysługujących Ci praw.

 • Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw skontaktować można się z Administratorem serwisu eko-wtor.pl wysyłając maila na adres: info@ekowtor.pl. Kontaktując się z wskazaną osobą możesz otrzymać kopię swoich danych, czy zasięgnąć innych informacji na temat ich przetwarzania. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zastosowaliśmy wewnętrzne procedury, które z łatwością pozwolą nam wywiązać się z realizacji przysługujących Tobie praw.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej skontaktuj się Administratorem pod adresem info@ekowtor.pl

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
  • Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:
  • Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Gdy cofnąłeś zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe,
  • Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu również możesz wykorzystać jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz przeciwdziałania oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie, nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych. Pamiętaj, że prawo przysługuje Ci tylko w oparciu o dane przetwarzane na podstawie zgody lub przesłanki do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.
 • Prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z naszą osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji.

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w jak najszybszym czasie. Jeżeli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż jest to standardowo przewidziane. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Jak bezpieczne są informacje o mnie?

 • Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników serwisu eko-wtor.pl, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.
 • Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych klientów naszego serwisu. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 • Nasz serwis gwarantuje funkcje bezpieczeństwa chroniące Państwa dane przez nieautoryzowanym dostępem i utratą danych. Dbamy o regularność tworzenia kopii zapasowych baz danych, dlatego nie musisz obawiać się o utratę danych.
 • Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami związanymi z utratą, kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem. Na bieżąco również identyfikujemy możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa całej sieci serwisu, minimalizujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym poprzez dokonywanie regularnych testów. Wszystkie informacje przetwarzane na platformie są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
 • Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Zmiana polityki prywatności

     Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem informacji w naszym serwisie.

Postanowienia końcowe

     Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się naszą osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji pod adresem mailowym info@ekowtor.pl lub listownie pod adresem: Eko-Wtór® Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 57  Skawina 32-050

Scroll to Top